Sizing

De omvang van een informatiesysteem, product of project is de basis voor alle toepassingsgebieden zoals het begroten van systeemontwikkeling, het meten van productiviteit, benchmarking en project control. Binnen het vakgebied systeemontwikkeling en -beheer bestaan er verschillende manieren om de omvang te meten. Sommige methoden zijn ISO-gestandaardiseerd, wat een groot voordeel biedt met betrekking tot het wereldwijde gebruik en beheer van de methode.

Bij een keuze voor een sizing methode spelen de volgende criteria:

  • Persoonsonafhankelijkheid: het mag niet uitmaken wie de meting uitvoert;
  • Herhaalbaarheid: ook het tijdstip waarop men meet, mag niet uitmaken; de uitkomst moet gelijk blijven;
  • Vergelijkbaarheid: de omvang van verschillende systemen moet onderling vergeleken kunnen worden;
  • Onafhankelijkheid van techniek: het mag niet uitmaken in welke technische omgeving het systeem wordt gebouwd. Technische aspecten mogen op geen enkele manier van invloed zijn op de te meten omvang. De waarde en waardering die een gebruiker geeft aan een informatiesysteem, wordt immers ook vastgesteld zonder dat die gebruiker kennis heeft van de technische achtergronden;
  • Toepasbaarheid in een vroeg stadium: de meting moet niet alleen bij oplevering van het systeem uitgevoerd kunnen worden; hoe eerder er gemeten wordt in het systeemontwikkeltraject, hoe beter men de productiviteit en de begrotingen of budgetten kan bewaken.
  • Eenvoud: de eenheid moet gemakkelijk te begrijpen zijn.
  • Toekomstbestendigheid: ook bij de introductie van nieuwe technologie moeten de meetgegevens nog zinvol en direct toepasbaar zijn.
  • Uitdrukking van gebruikswaarde: de eenheid zegt iets over de functionaliteit: wat heeft de gebruiker nu eigenlijk aan het systeem?
  • Uitdrukking complexiteit: de eenheid geeft weer welke (verborgen) complexiteit de verwerking van het informatiesysteem herbergt.
  • ISO-standaard

In onderstaande tabel worden verschillende sizing methodes op bovenstaande aspecten vergeleken:

FPACOSMICMcCabeStory PointsLOCUse Case Points
Persoonsonafhankelijk+++-+-
Herhaalbaar+++-+0
Vergelijkbaar++0---
Techniek onafhankelijk++---+
Vroeg stadium+0-+-+
Eenvoudig00+0+0
Toekomstbestendig++00-0
Uitdrukking gebruikswaarde++---+
Uitdrukking complexiteit
--++--
ISO standaard++----
+ = voldoet
0 = voldoet redelijk
- = voldoet niet