Wat is FPA?

Functie Punt Analyse is een methode om de functionele omvang van een informatiesysteem te meten. FPA meet deze functionele omvang door te kijken naar voor gebruikers relevante functies en (logische) gegevensverzamelingen.

De meeteenheid is de “functiepunt” (fp); de omvang van een systeem wordt dus uitgedrukt in een aantal functiepunten.

Functiepunten zijn een goede maat voor de omvang van een systeem. Daardoor kan de meeteenheid functiepunt op diverse manieren worden benut.

Een veelgebruikt toepassingsgebied van FPA is het begroten van systeemontwikkeling. De kosten voor het maken van een systeem zijn immers gerelateerd aan zijn omvang. Hoe groter het systeem, des te duurder het zal zijn.
Uit eerdere ervaringen weet men hoeveel uur men gemiddeld nodig heeft om een functiepunt te realiseren: de norm.
Omvang (aantal functiepunten) x norm (benodigde uren per functiepunt) levert een basis voor de projectbegroting.

FPA is zowel voor nieuwbouw- als onderhoudsprojecten bruikbaar.

FPA is een snelle objectieve methode die geen automatiseringskennis vereist. Bij adequate documentatie kan een FPA-telling snel worden gemaakt. Een indicatie is dat voor een systeem van 1000 ontwikkeluur een FPA-telling in 1 uur kan worden gemaakt.

Op deze pagina leest u, waarvoor FPA kan worden gebruikt, en in welke fasen van de informatiesysteemontwikkeling.

Overzicht van deze pagina:
Wat biedt FPA
Wat biedt FPA niet
In welke projectfasen kan FPA worden uitgevoerd
Welke projectfasen kunnen met FPA worden begroot
Voor welk soort projecten is FPA geschikt

Wat biedt FPA

De “functiepunt” is de enige meeteenheid, waarmee concreet en objectief over de omvang van een te realiseren informatiesysteem kan worden gesproken. Een uitspraak als “Het is een systeem van ca. 314 functiepunten” geeft nu eenmaal meer houvast dan “Het is best wel een behoorlijk groot systeem”.

De mogelijkheden die de meeteenheid “functiepunt” biedt zijn onder andere de volgende.

Beter en eerder begroten.
Op grond van de functionele systeemspecificaties kan de systeemomvang (in aantal fp) worden vastgesteld. Op basis van ervaringen in afgeronde projecten in het verleden bepaalt men de te verwachten productiviteit (uren/fp) in een nieuw project. Omvang van het systeem (fp) vermenigvuldigd met de te verwachten productiviteit (uren/fp) geeft het aantal norm-uren voor de systeemontwikkeling.

Beter beheersen van projecten.
Wijzigingen in de systeemspecificaties kunnen in functiepunten worden uitgedrukt, waardoor ze kwantificeerbaar en beheersbaar zijn.
Beter communiceren tussen de betrokken partijen.
Als twee personen op een ander aantal functiepunten uitkomen, duidt dit op een andere interpretatie van het te bouwen systeem. Onduidelijke of onvolledige systeemspecificaties komen bij het maken van een FPA beslist aan het licht.

Meten van de productiviteit.
Het aantal bestede uren gedeeld door het aantal gerealiseerde functiepunten geeft de productiviteit van een project. Deze kan worden vergeleken met de norm. Verschillen kunnen worden geanalyseerd en kunnen leiden tot gerichte stuurmaatregelen voor toekomstige projecten.

Meten van de kwaliteit van een systeem.
Het aantal fouten per functiepunt per tijdseenheid is een kental voor de kwaliteit van een ontwikkeld systeem.

Verbeteren van de kwaliteit van het ontwikkelproces.
Door het terugdringen van miscommunicatie en stuurmaatregelen op grond van productiviteits- en kwaliteitsmetingen, zoals hierboven beschreven, kan de kwaliteit van het ontwikkelproces worden verbeterd.

Wat biedt FPA niet

  • FPA is géén projectmanagementmethode.
  • FPA levert géén feilloze begrotingen op; het levert wél belangrijke ondersteuning bij het maken van een begroting.
  • FPA is géén planningstechniek.

In welke fasen van een project kan een FPA worden uitgevoerd

Een FPA kan worden uitgevoerd, zodra de functionele specificaties van een systeem globaal bekend zijn. Van primair belang zijn de aantallen gebruikerstransacties en het gebruikers-gegevensmodel.

In waterval-termen gesproken kan dit al het geval zijn na het vooronderzoek of de definitiestudie, maar in ieder geval na de fase detailontwerp.

In agile termen is dit het geval zodra …

Welke projectfasen kunnen met FPA worden begroot

Voor elke projectfase kan de benodigde inspanning met behulp van FPA worden geschat. Immers, op basis van ervaringen uit het verleden kan men voor elke projectfase weten hoeveel uren per functiepunt in het verleden gemiddeld nodig waren om de fase uit te voeren.

FPA geeft bij uitstek voor de fase realisatie een prima houvast, omdat deze fase wat activiteiten betreft strak is afgebakend.

Voor het operationeel beheer kan FPA benut worden voor het begroten van onderhoud: een vast aantal uren per jaar per functiepunt.

Voor welk soort projecten is FPA geschikt

FPA is zowel voor nieuwbouw- als onderhoudsprojecten bruikbaar.

Bij onderhoud kan het gebeuren, dat voor het implementeren van bepaalde functionaliteit extra technische inspanning nodig is, omdat de ooit gekozen technische implementatie de wijziging bemoeilijkt.

FPA geeft ook in deze gevallen aan hoeveel functionaliteit daadwerkelijk wordt geleverd. De extra benodigde technische aanpassingen komen tot uiting in aanpassing van de projectnorm voor het aantal benodigde uren per functiepunt.