Detail FPA-analyse

Deze pagina behandelt de detail FPA-analyse. Achtereenvolgens komen de definitie, de toepasbaarheid en de benodigde specificaties ter sprake.

Definitie

De gedetailleerde functiepuntanalyse is de meest nauwkeurige telling waarbij alle specificaties nodig voor FPA tot in detail bekend zijn. Dit houdt in dat de gebruikerstransacties tot op het niveau van gerefereerde logische gegevensverzamelingen en van data-element-typen gespecificeerd zijn en de logische gegevensverzamelingen tot op het niveau van recordtypen en data-element-typen. Hierdoor kan dus per onderkende gebruikersfunctie de complexiteit worden vastgesteld.

Toepasbaarheid

Het moment waarop een gedetailleerde analyse uitgevoerd kan worden is afhankelijk van de gehanteerde faseringsmethode voor de levenscyclus van een informatiesysteem.

De benodigde specificaties

De volgende specificaties moeten beschikbaar zijn voor een gedetailleerde telling:

  • Een model met alle logische gegevensverzamelingen en hun onderlinge relaties. Voorbeelden zijn: een Bachman-diagram en een Entiteit Relatie Diagram;
  • De recordtypen en de data-element-typen van de logische gegevensverzamelingen;
  • Een indicatie waar de onderscheiden logische gegevensverzamelingen worden onderhouden: door het te tellen informatiesysteem of door een ander informatiesysteem;
  • Een model dat de systeemfuncties laat zien met hun in- en uitgaande informatiestromen en de bij de functies betrokken logische gegevensverzamelingen, alsmede de ondersteunende functies (helpfuncties en dergelijke);
  • Een detaillering van de (in- en uitgaande) informatiestromen van het informatiesysteem tot op het niveau van data-element-typen.