Typen FPA

Deze subsectie beschrijft deze drie typen functiepuntanalyse, en geeft aan in welke gevallen elk van deze methoden toepasbaar is. Ook worden de resultaten van onderzoek naar de betrouwbaarheid van deze methoden gepresenteerd.

FPA is een techniek om de functionele omvang van een informatiesysteem of project te bepalen. Deze omvang kan onder andere worden gebruikt voor het opstellen van een begroting of voor benchmarking.

Afhankelijk van de mate van detail van de beschikbare specificaties kan worden gekozen voor één van de drie typen functiepuntanalyse: indicatieve, globale en detail.

Via de globale en indicatieve functiepuntanalyse kan FPA worden toegepast in een vroeg stadium van een systeemontwikkelingtraject. Of als er geen geen detaildocumentatie is, of als men de omvang snel wil kunnen bepalen. Zie voor meer informatie het document Functiepuntanalyse in het voortraject.

Elk van deze typen kan zowel voor het bepalen van de projectomvang als voor het bepalen van de productomvang worden gebruikt.

De minimaal benodigde specificaties verschillen per type. In deze subsectie wordt per type functiepuntanalyse aangegeven welke specificaties nodig zijn. Ook wordt per type functiepuntanalyse aangegeven vanaf welk moment in de levenscyclus van een informatiesysteem het kan worden uitgevoerd.

Globale FPA-analyse

Deze pagina behandelt de globale FPA-analyse. Achtereenvolgens komen de definitie, de toepasbaarheid en de benodigde specificaties ter sprake.

Definitie

Een globale functiepuntanalyse is een functiepuntanalyse waarbij per type gebruikersfunctie (gebruikerstransacties en logische gegevensverzamelingen) het aantal functies bepaald wordt, en waarbij voor de complexiteit een standaardwaarde wordt gehanteerd: gemiddeld voor de gebruikerstransacties en eenvoudig voor de logische gegevensverzamelingen.

Toepasbaarheid

Het moment waarop een globale functiepuntanalyse kan worden uitgevoerd is in sterke mate afhankelijk van het moment waarop bepaalde specificaties opgeleverd worden. Dit is weer afhankelijk van de gehanteerde methode voor systeemontwikkeling.

De benodigde specificaties

De volgende specificaties moeten beschikbaar zijn voor een globale telling:

  • Een (structuur)model dat de betrokken logische gegevensverzamelingen en hun onderlinge relaties toont;
  • Een indicatie waar de onderscheiden logische gegevensverzamelingen worden onderhouden: door het te tellen informatiesysteem of door een ander informatiesysteem;
  • Een model dat de systeemfuncties laat zien met hun in- en uitgaande informatiestromen;
  • De informatiestromen die lopen tussen de functies van het te tellen informatiesysteem en zijn omgeving.