Versie: 2.0
Uitgiftedatum: 2003
66 bladzijden
ISBN: 978-90-76258-16-4

Voorbeeld

Inleiding

FPAi beschrijft hoe men op basis van user requirements en/of een niet volledige specificatie toch een onderbouwde schatting kan maken van de omvang van een project of systeem, uitgedrukt in functiepunten.

Het gebruik van omvang is een noodzaak om CMM level 2 te bereiken. Planning en Tracking moet volgens CMM gebeuren op basis van omvang en niet op basis van activiteiten met daaraan gekoppeld een aantal uren. Kortom, een zeer bruikbaar handboek met direct in de praktijk bruikbare ideeën, ook voor de meer technisch ingestelde bedrijven.

Aanleiding tot dit handboek

Bij systeemontwikkelingsprojecten wil een ieder in een zo vroeg mogelijk stadium weten hoeveel het project gaat kosten. Hoogte en nauwkeurigheid van een begroting zijn essentieel voor het doorgaan met een project. De schatting van de te leveren inspanning voor projecten moet in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen plaatsvinden gebaseerd op de omvang van het systeem. Er is daarom behoefte aan een methode die zo vroeg mogelijk in het systeemontwikkelingtraject kan worden toegepast waarmee objectief de omvang kan worden bepaald.

Om te onderzoeken of FPA in het voortraject werkelijk tot de mogelijkheden behoort, heeft de NESMA in een jarenlange studie onderzocht of met behulp van FPA een omvangschatting gemaakt kan worden, voordat er een volledig functioneel (detail) ontwerp aanwezig is. Dit heeft geleid tot de de in dit handboek beschreven aanpak die leidt tot een indicatie van de omvang van het systeem in functiepunten.

Afbakening van het handboek

In dit handboek is de aandacht gericht op het vaststellen van de functionele omvang – uitgedrukt in functiepunten – van een informatiesysteem in een vroegtijdig stadium. Het handboek gaat kort in op het opstellen van een projectbegroting op basis van de op deze wijze via FPA bepaalde functionele omvang. Het aspect “begroten” is uitgebreid belicht en beschreven in het handboek “Begroten” van de NESMA.

Voor wie is dit handboek bedoeld?

Het handboek FPAi is bedoeld voor iedereen die FPA wil toepassen in een vroeg stadium van het systeemontwikkelingtraject. Het handboek gaat er vanuit, dat de lezer vertrouwd is met FPA. Desalniettemin is gestreefd naar een zelfstandig toepasbaar handboek dat ook toegankelijk is voor minder ervaren FPA-gebruikers.

Methode FPAi in kort bestek

Het handboek geeft richtlijnen hoe FPA kan worden toegepast zonder dat er een volledig functioneel ontwerp aanwezig is. Het handboek introduceert geen nieuwe methode maar verruimt de toepassingsmogelijkheden van FPA.

Uitgangspunt zijn de richtlijnen voor het tellen van functiepunten (fp) zoals beschreven in het handboek “Telefoonlijn FPA”. FPAi” beschrijft hoe deze richtlijnen worden toegepast in de eerste fasen van systeemontwikkeling. FPAi kan dan ook gezien worden als een aanvulling op FPA. FPAi geeft een nadere invulling aan de indicatieve en globale functiepuntentelling zoals die in het handboek “Telefoonlijn FPA” worden benoemd.

Daarbij komen diverse krachtige schattingstechnieken aan de orde:

  • schatten op basis van ruwe gebruikerseisen en -wensen (voorwaarden)
  • schatten op basis van analogie
  • schatten op basis van een eventueel aanwezig globaal gegevensmodel en/ of procesmodel, al dan niet compleet.

Tot slot wordt aandacht besteed aan het van te voren inschatten van de (vrijwel altijd optredende) groei van de omvang van een te ontwikkelen systeem in de loop van een project. Hierbij wordt gekeken naar de omvang aan het begin van een project en naar de groei gedurende het project. Deze groei zal per organisatie en eventueel per gebruikersgroep of klant kunnen verschillen.

De groei is toe te schrijven aan twee oorzaken:

  • Autonome groei ontstaat doordat functionaliteit bij detailleren van de specificaties zichtbaar wordt en daarvóór dus ten onrechte niet als functiepunten was geteld.
  • Scope kruip treedt op doordat de gebruiker in de loop van het ontwikkelingstraject nieuwe wensen formuleert. Scope creep leidt dus tot nieuwe functionaliteit die ook bij detailleren niet zichtbaar zou zijn geworden.
Deel deze post op: