Een aantal jaren geleden heeft het bestuur van Nesma haar visie op de toekomst van de vereniging in de steigers gezet, onder de naam “Nesma 2020”. In een aantal bijeenkomsten is deze visie samen met de leden gedeeld en inhoudelijk verder ontwikkeld. In de ogen van het bestuur is het nu tijd om ook de structuur van de vereniging aan te passen. Hieronder worden de plannen van het bestuur uiteengezet. In de Algemene Ledenvergadering, in april 2017, kunnen de leden zich hierover uitspreken. Daarna zal de nieuwe structuur ingevoerd worden.

Practice leads

In de afgelopen periode heeft het bestuur geconstateerd dat zij tijd te kort komt om én de lopende zaken af te handelen, én de visie/strategie op de langere termijn in te vullen. Zaken als het organiseren van de ALV, voorjaarsbijeenkomst en najaarsconferentie, het contact met de werkgroepen, het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief, het beantwoorden van binnenkomende vragen, vergen regelmatig zo veel tijd dat inhoudelijke discussies over onderwerpen als benchmarking, cost estimation, automatic sizing onvoldoende aandacht krijgen.

Daarom stelt het bestuur voor om een aantal taken weg te halen bij het bestuur en neer te leggen bij “practice leads”. Dat is een nieuwe rol binnen de structuur van Nesma. Een practice lead neemt een aantal praktische en organisatorische taken over van het bestuur. Het bestuur gaat zich in deze opzet concentreren op inhoudelijke zaken. Het voorstel is om vier practice leads aan te stellen, voor de volgende terreinen: Sizing/Cost Drivers, Cost Engineering, Metrics/Benchmarking en Support.

Drie practice leads hebben een inhoudelijk afgebakend terrein. Zij coördineren de werkgroepen op hun terrein, beheren het budget voor de werkgroepen, organiseren jaarlijks een thema-sessie voor alle Nesma leden en functioneren als intermediair tussen werkgroepen en bestuur. De vierde practice lead (Support) krijgt vooral een organisatorische taak: het organiseren van de jaarlijkse events, het onderhouden van de website, het uitbrengen van de nieuwsbrief, de afstemming met het administratiekantoor (MOS).

Kleiner bestuur

Het bestuur streeft ernaar haar omvang terug te brengen tot 5 leden. Omdat een aantal praktische taken worden weggehaald bij het bestuur is minder mankracht nodig. Daarnaast kan naar verwachting een kleiner bestuur slagvaardiger opereren.

Op dit moment bestaat het bestuur uit zes leden: Ton Dekkers (voorzitter), Willem Naber (secretaris), Jacob Brunekreef (penningmeester), Eric van der Vliet, Harold van Heeringen, Bert Veening (lid). Sinds enige maanden loopt Eddy Schooneveld mee als kandidaat-lid. Willem, Harold en Jacob zijn in april 2017 aan het eind van hun termijn van drie jaar. Harold heeft zich herkiesbaar gesteld, Willem en Jacob niet. Dat betekent dat per april het bestuur bestaat uit Eric, Ton en Bert (doorlopende termijn), met Harold en Eddy als (her)kiesbare leden. Uiteraard kan ieder lid zich verkiesbaar stellen. Op de ALV in april zal gestemd worden over de nieuwe leden.

Nieuw: thema-sessies; ALV naar het najaar

De nieuwe opzet kent, naast de bekende najaarsconferentie, drie inhoudelijke thema-sessies die toegankelijk zijn voor alle Nesma leden. Dat maakt een inhoudelijke voorjaarsbijeenkomst wellicht wat veel van het goede. Het bestuur stelt voor om de voorjaarsbijeenkomst te laten vervallen en de Algemene Ledenvergadering (ALV) te verplaatsen naar het najaar, voorafgaand aan de najaarsconferentie. Dat heeft het organisatorische voordeel dat de begroting vastgesteld kan worden voordat een jaar begint, en niet in de loop van een jaar. Het bestuur stelt voor om deze wijziging dit jaar al in te laten gaan: na de ALV in april zal de volgende ALV in november georganiseerd worden.

Besluitvorming

Het bestuur zal de Algemene Ledenvergadering in april vragen om akkoord te gaan met de hierboven beschreven wijzigingen in de structuur van de vereniging. Om na deze goedkeuring een vliegende start te kunnen maken heeft het bestuur een aantal leden gevraagd om de rol van practice lead op zich te willen nemen: Frank Vogelezang (Sizing/Cost Drivers), Ton Dekkers (Cost Engineering), Hans Bernink (Metrics/Benchmarking) en Jacob Brunekreef (Support). Het bestuur is blij dat alle genoemde personen ja hebben gezegd en stelt voor om hen te benoemen in deze rol.

1 Comments

Leave a Comment
  1. […] de Nesma Voorjaarsbijeenkomst plaats. Zoals in de tekst over de nieuwe structuur van Nesma (“Het roer gaat om!”) is te lezen is dit de laatste Voorjaarsbijeenkomst, als het aan het bestuur ligt. […]

Leave a Reply